నేల్లూరు. aims

1 min read

నెల్లూరు నగరంలోని AIMS హస్పిటల్ ను వెంటనే సీజ్ చేయాలి..*డాక్టర్స్ ను వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలి..మాకు వెంటనే న్యాయం చేయాలి.. By family members and villagers...

You may have missed