నిడదవోలు కోట సత్తేమ్మ వారు ఆలయం

1 min read

గాలి గోపురం మనోభిష్ట ప్రదాయని మాఊరి “ శ్రీ కోటసత్తెమ్మ “ వరాల తల్లి.. సంతాన ప్రదాయని... మనోభిష్ట సిద్ధి ప్రదాయని శ్రీ కోటసత్తెమ్మతల్లిగా ఉభయ గోదావరి...

You may have missed