దిన ఫలాలు

మేషం.. ఆర్థిక పరంగా ఈ రోజు గతం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. పనిప్రదేశంలో అదనపు ఆదాయం ఉంటుంది. ఆగిపోయిన పనులు తిరిగి ప్రారంభిస్తారు. ఆదాయ వనరులు సృష్టించుకుంటారు....

You may have missed