2019 – 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర మీనరాశి రాశీ ఫలాలు

పూర్వాభాద్ర 4వ పాదము లేదా ఉత్తరాభాద్ర 1,2,3,4 పాదములు లేదా రేవతి 1,2,3,4 పాదములలో జన్మించిన వారు మీన రాశికి చెందును. శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో మీన రాశి వారికి ఆదాయం -...

2019 – 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర కుంభరాశి రాశీ ఫలాలు

ధనిష్ఠ 3,4 పాదములు లేదా శతభిషం 1,2,3,4 పాదములు లేదా పూర్వాభాద్ర 1,2,3,4 పాదములలో జన్మించినవారు కుంభరాశి కి చెందును. శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో కుంభరాశి వారికి ఆదాయం - 05 వ్యయం...

2019 – 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర మకరరాశి రాశీ ఫలాలు

ఉత్తరాషాడ 2,3,4 పాదములు లేదా శ్రవణం 1,2,3,4 పాదములు లేదా ధనిష్ఠ 1,2, పాదములలో జన్మించినవారు మకర రాశికి చెందును. శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో మకర రాశి వారికి ఆదాయం - 05...

2019 – 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర ధనుర్రాశి రాశీ ఫలాలు

మూల 1,2,3,4 పాదములు లేదా పుర్వాషాడ 1,2,3,4 పాదములు లేదా ఉత్తరాషాడ 1 వ పాదములో జన్మించినవారు ధనుర్ రాశికి చెందును. శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో ధనుర్ రాశి వారికి ఆదాయం -...

2019 – 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర వృచ్చికరాశి రాశీ ఫలాలు

విశాఖ 4 వ పాదము లేదా అనురాధ 1,2,3,4 పాదములు లేదా జ్యేష్ఠ 1,2,3,4 పాదములులో జన్మించినవారు వృచ్చిక రాశికి చెందును. శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో వృశ్చిక రాశి వారికి ఆదాయం -...

2019 – 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర తులారాశి రాశీ ఫలాలు

చిత్త 3,4 పాదములు లేదా స్వాతి 1,2,3,4 పాదములు లేదా విశాఖ 1,2,3 పాదములులో జన్మించినవారు తులారాశికి చెందును. శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో తులారాశి వారికి ఆదాయం - 08 ...

2019 – 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర కన్యారాశి రాశీ ఫలాలు

ఉత్తర 2,3,4 పాదములు లేదా హస్త 1,2,3,4 పాదములు లేదా చిత్త 1,2 పాదములలో జన్మించిన వారు కన్యారాశికి చెందును. శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో కన్యా రాశి వారి ఆదాయం - 11...

2019 – 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర సింహరాశి రాశీ ఫలాలు

మఘ 1,2,3,4 పాదములు లేదా పుబ్బ 1,2,3,4, పాదములు లేదా ఉత్తర 1వ పాదంలో జన్మించిన వారు సింహరాశికి చెందును. శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో సింహరాశి వారి ఆదాయం - 08 వ్యయం...

2019 – 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర కర్కాటకరాశీ రాశీ ఫలాలు

పునర్వసు నక్షత్ర 4 వ పాదం లేదా పుష్యమి నక్షత్ర 1,2,3,4 పాదములు లేదా ఆశ్లేషా నక్షత్ర 1,2,3,4 వ పాదములలో జన్మించిన వారు కర్కాటక రాశికి చెందును. శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో...

2019 – 2020 శ్రీ వికారి నామ సంవత్సర మిధునరాశి రాశీ ఫలాలు

మృగశిర 3 , 4 పాదములు లేదా ఆరుద్ర 1,2,3,4 పాదములు లేదా పునర్వసు 1,2,3 పాదములలో జన్మించిన వారు మిధునరాశికి చెందును. శ్రీ వికారి నామ సంవత్సరంలో మిధునరాశి వారికి - ఆదాయం...

Latest news